Beleid 2021

Beleid 2021

Beleid 2021

De doelen voor 2021 vloeien voort uit het Plan van Aanpak 2019-2020, verrijkt met inzichten en ervaringen die in deze periode zijn opgedaan.

De kwantitatieve doelen voor 2021 zijn nagenoeg gelijk aan die uit 2020. De Coronagolven uit 2020 maakten dat basis van de vriendenstichting - vriendenkringen rond locaties en teams - nauwelijks van de grond kon komen. In dit document zijn de doelen voor 2021 opgenomen met een bijbehorende begroting.

 

1.      Vriendenkringen rond locaties en teams werken maximaal zelfstandig

2.      3.500 particuliere vrienden

3.      50 bevriende kerken

4.      10 bevriende scholen

5.      100 bevriende ondernemers

6.      Ontwikkeling van cursuspakketten voor kerken

7.      Levensverhalen worden opgehaald en gepubliceerd

8.      Jaarplan 2022 wordt opgesteld met input vanuit vriendenkringen

Lokale vriendenkringen

Ten behoeve van de lokale vriendenkringen worden (eveneens lokaal georiënteerde) vriendencommissies geïnstalleerd waarin een nieuwe vorm van vrijwillige, informele inzet wordt gecombineerd met krachten uit de formele zorg. Deze commissies worden geïnitieerd en gefaciliteerd vanuit de vriendenstichting. De vriendenkringen moeten gaan functioneren als kleine communities met de zorg voor de cliënten ter plaatse. Vanuit kleinschalige projecten moet een inspirerende werking uitgaan voor zowel de betrokken stakeholders als voor het geheel van de vriendenstichting.

De vrienden worden met name geworven via de vriendencommissies en de medewerkers van Lelie zorggroep, die verleid worden om ambassadeur van de vriendenkring rond hun eigen werk te worden. Cruciaal hierbij is de rol van de lokale leidinggevenden. Vrienden worden gezocht uit de nabijheid van locaties en teams: zowel in geografische zin als onder de persoonlijke netwerken rond cliënten en medewerkers zelf.

Cursuspakketten voor kerken

Voor de binding aan de kerken wordt het huidige aanbod aan thema’s en sprekers uitgewerkt tot cursuspakketten. Dit zou een afstudeeropdracht voor een HBO-student kunnen zijn.

Een pilot om het inhoudelijke aanbod van Agathos te verbinden aan kerken wordt gehouden in Zeeland (regio Bevelanden).

Ondernemers

Voor de binding van ondernemers worden projecten en/of pilots gedefinieerd waaraan men zich kan verbinden. Ondernemers worden ook gevraagd voor hun ondernemende denkkracht. Enerzijds lokaal rond huizen en teams; anderzijds wordt voor bredere projecten op landelijk niveau aansluiting gezocht bij bestaande ondernemersnetwerken. Toch zal het accent in 2021 niet liggen op landelijke, maar op lokale projecten.

Levensverhalen

Het ophalen van levensverhalen is van betekenis voor ouderen. Het kan de zin van hun leven verdiepen. Ouderen worden (vooral in een context van zorg en welzijn) dikwijls eenzijdig benaderd als zorgbehoeftigen. Ze hebben echter ook veel te bieden. Zij willen ertoe doen. En ze doen er ook toe. Ouderen zijn belangrijke erflaters: erfdelers en traditiedragers. Ze kunnen van betekenis door het vertellen van (hun levens)verhalen. Aandacht voor eigenheid en identiteit van de ander wordt ook ‘narratieve zorg’ genoemd. Het vertellen van levensverhalen is een vorm van jezelf manifesteren als uniek persoon. Bovendien vormen ouderen in de verteltraditie van de Bijbel al een belangrijke schakel tussen verschillende generaties. Ouderen worden tijdens het laatste stukje van de levensreis opener in het delen van hun spiritualiteit en levensovertuiging. Maar ze hebben het wel nodig om daaruit uitgenodigd en uitgelokt te worden. En dat kan bijna niet anders dan in relatie met anderen. En dat komt goed uit, want het verlangen naar betekenis is in de kern ook een relationeel verlangen. Ouderen ervaren meer autonomie en genieten ervan wanneer zij hun levensverhalen te vertellen.

Ouderen willen gemeenschap ervaren, goede onderlinge relaties. Menselijke omgang versterkt zinbeleving. De verbinding en perspectief die ouderen ervaren in persoonlijke relatie, vormen bronnen, voor kracht, steun en hoop!

Het vormt een ideale combinatie om vanuit een persoonlijke verbinding ouderen hun levensverhalen te laten vertellen aan jongeren. Dat is goed voor het welzijn van ouderen en vruchtbaar voor jongere generaties. Daarom wordt voor het project levensverhalen samenwerking gezocht met scholen en kerkelijke jongeren dat zal leiden tot publicatie van de levensverhalen.